تست شخصیت شناسی هالند

این آزمون به منظور ارزیابی رغبت ها و علائق شما در زمینه تحصیلی و شغلی تهیه و طراحی شده است. در این پرسشنامه فهرستی از فعالیت ها، تجربه ها، مشاغل و خود سنجی ها بر اساس تحقیقات جان هالند آورده شده است تا رغبت ها و تجربه های شما را مشخص نماید. در هر بخش، قبل از پاسخگویی حتما توضیحات مربوط به آن بخش را مطالعه کرده سپس به سوالات پاسخ دهید.